Cover
Player Avatar Image

Cyclops Duck

โปรไฟล์ / ทีม
0
การแข่งขันที่เข้าร่วม
0
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับทีม

ห้อง ปวช.2/10 สาขา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

1.นาย ณัฐวัตร แก้วเอี่ยม

2.นาย ณัฐวิชช์ นพรัตน์

3.นาย วรภพ สีหะวงษ์

4.นาวสาว ธันยพัต ฐานุพงศ์จินดา

5.นางสวน จรัญยา จั่นจีน

สำรอง

1.นายจิรทีปต์ ผังสุวรรณดำรงค์

2.นาย ปารย์ณัสม์ ดวงมณี

สมาชิก

ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล