นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • การยอมรับนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัท อี-สปอร์ท ซัพพอร์ท จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ให้บริการเว็บบริการ https://vsus.io/ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการ”) แก่สมาชิก (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อตกลง และเงื่อนไขการให้บริการ โดยเพิ่มเติมสิทธิหน้าที่ของบริษัท และผู้ใช้บริการ ให้เป็นประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และมีความมั่นใจ ปลอดภัย จากการได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับ “การเก็บรวบรวม การใช้ และ การเปิดเผย” ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บบริการหรือใช้บริการได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและทราบถึงทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าใช้เว็บบริการ และเนื่องจากเทคโนโลยี กฎหมาย และธุรกิจของบริษัท อาจมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านควรจะเข้ามาศึกษาและอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่สม่ำเสมอ

 • วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

   บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อยืนยันตัวตนของสมาชิก, การลงประกาศขายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกม, การค้นหาสินค้าและผลิตภัณฑ์เกม, การประมูลสินค้าและและผลิตภัณฑ์เกม, การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการจัดหางานหรือจัดหาบุคลากร, เพื่อทำการตลาด, และเพื่อยืนยันตัวบุคคลในการจัดการแข่งขัน หรือ ร่วมสมัครแข่งขันกีฬา เกม หรือ กิจกรรมที่ทางบริษัทได้เปิดให้บริการ แล้วทางบริษัทจะนำข้อมูลมาพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น โดยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ

 • บริษัทมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

   บริษัทมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข การควบคุมและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่บริษัทได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เมื่อบริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วจะนำไปเก็บไว้โดยระบบการบริการความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

 • บริษัทมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
  1. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทั่วไป เช่น CooKies, ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้เข้า เยี่ยมชมหรือบริการเว็บบริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเฉพาะบุคคลในการแสดงผลซึ่งผู้ใช้งานอาจมีความสนใจเป็นพิเศษ
  2. ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เช่น ชื่อ - นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล, วันเกิด, ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน, รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมส์ต่างๆ, รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน, เพศ,ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต, ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง, หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต, ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณ หรือบุคคลหรือบัญชีใดๆ ที่คุณติดต่อด้วย, รูปภาพ หรือ เสียงหรือวิดีโอบันทึก ที่คุณได้เปิดเผย/แชร์ให้แก่เรา, ข้อมูลแสดงตัวตนที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐ หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นสำหรับเราในการตรวจสอบ (due diligence) การรู้จักตัวตนของลูกค้า (know your customer) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (identity verification) การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงหลอกลวง (fraud prevention), ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา และเมื่อผู้ใช้ใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของผู้ใช้,ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางแพลตฟอร์ม, วันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิก โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการปลอมแปลงตัวตน
  3. ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงประกาศขาย อาทิเช่น ดิจิตอลโค้ด สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อันเกี่ยวกับเกมอื่นใด วันที่ลงประกาศขายสินค้าและไอเทมและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสินค้าและไอเทม โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงข้อมูลประกาศขายสินค้าและไอเทม รวมถึงข้อมูลแสดงรายละเอียดสินค้าและไอเทมหรือไอเทม จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวตนของเจ้าสินค้าและไอเทมหรือไอเทมผู้ขายหรือผู้ซื้อ
  4. ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ให้ความยินยอมในการซื้อสินค้าและไอเทมหรือไอเทม เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, สลิปเงินเดือน, สมุดบัญชีธนาคาร และบัตรเครดิต บัตรเดบิต วีซ่า โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายสินค้าและในบริการ
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จะจัดเก็บตามข้อบังคับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  6. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติการแข่งขัน เงินรางวัล ประวัติการเล่นเกมส์ สถิติแพ้ชนะในเกมส์ต่างๆ
 • ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัททำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าใช้บริการซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกจะถูกจัดเก็บไว้ตลอดระยะเวลาการเข้าใช้บริการ และสมาชิกที่ไม่มีการเข้าใช้บริการเกิน 3 ปี บริษัทจะระงับการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ แล้วทำการจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลา 10 ปี ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 • การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บและการลบข้อมูลส่วนบุคคลของเขาได้ตลอดเวลา โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถส่งคำร้องขอระงับบัญชี พร้อมแจ้งรายละเอียด อีเมล์ หรือ รหัสสมาชิกมาที่อีเมล support@vsus.pro

   การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลเป็นการ “ระงับ (Deactivate)” สถานะสมาชิกซึ่งอาจทำให้ผู้เข้าใช้บริการไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้าใช้บริการบางอย่าง ดังนี้

  1. ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้า “ข้อมูลสมาชิก (Profile)” ของตนเองได้
  2. ข้อมูล ดิจิตอลโค้ด สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อันเกี่ยวกับเกมอื่นใด ที่ลงประกาศขายจะถูกยกเลิก และนำออกจากระบบ
  3. ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทจะต้องจัดเก็บตามกฎหมาย ยังคงต้องจัดเก็บอยู่ต่อไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  4. ข้อมูลการซื้อขายและข้อมูลการจ่ายเงินของธนาคารยังคงถูกจัดเก็บอยู่ต่อไปตามกฎหมาย โดยผู้ใช้บริการต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากทางธนาคารโดยตรง
  5. ผู้เข้าใช้บริการสามารถ “ขอเปิดใช้ (Reactivate)” สถานะสมาชิกได้ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงหน้า “ข้อมูลสมาชิก(Profile)” และใช้บริการได้ตามปกติ
  6. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติการแข่งขัน เงินรางวัล ประวัติการเล่นเกมส์ สถิติแพ้ชนะในเกมส์ต่างๆ จะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อและนำออกจากระบบ
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูล

   บริษัทไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. กับบริษัทในเครือหรือบริษัทคู่ค้า เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บบริการ หรือแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องไปได้ใน
  2. ผู้เข้าใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ โดยนําหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนสมาชิกเป็นหลักฐานมาแสดงเพื่อยืนยันตัวตนสมาชิก
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ผู้เข้าใช้บริการทั่วไปมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (CooKies) ได้โดยต้องนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บบริการ https://vsus.io/ เช่น Notebook, PC, Tablet หรือ โทรศัพท์มือถือ มาที่บริษัท เพื่อขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล โดยระบุในใบคำร้องที่บริษัทได้จัดทำขึ้น
  2. กับหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล
 • ติดต่อบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองโดยส่งถึง “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แผนกกฎหมาย” ได้ที่ Email: nattapong.s@vsus.pro

เว็บบริการ: https://vsus.io/

บริษัท อี-สปอร์ท ซัพพอร์ท จำกัด

230/89 หมู่12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เบอร์โทร 0949696593

Email: support@vsus.pro

Updates to Our Privacy Policy

This policy may be updated periodically to reflect changes in our personal information practices or relevant laws. We will indicate at the top of this policy when this policy was last updated. Please review this policy every time you access or use the Epic services to make sure that you have reviewed the most recent version.

VSUS Team