Cover
Player Avatar Image

Cyclops Duck

โปรไฟล์ / ทีม
0
การแข่งขันที่เข้าร่วม
0
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับทีม

ห้อง ปวช.2/10 สาขา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

1. นาย ณัฐวัตร แก้วเอี่ยม

2.นาย ณัฐวิชช์ นพรัตน์

3.นาย วรภพ สีหะวงษ์

4.นางสาว ธันยพัต ฐานุพงศ์จินดา

5.นางสาว จรัญยา จั่นจีน

สำรอง

1.นายจิรทีปต์ ผังสุวรรณดำรงค์

2.นายปารย์ณัสม์ ดวงมณี


สมาชิก

ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล