Cover
Player Avatar Image

พ้นสภาพนิสิต

โปรไฟล์ / ทีม
0
การแข่งขันที่เข้าร่วม
0
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับทีม

ชื่อทีม : พ้นสภาพนิสิต


ตัวจริง

1) 6638095821 นาย ธิติพัทธ์ อินทสุวรรณ หัวหน้าทีม คณะ วิศวกรรมศาสตร์

( IGN : คอกแมวบางปะกอก#dog) @J.

2) 6638243321 นาย สิปปภาส ลาภังยะวิทย์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

( IGN : Kurayami#demon ) @KURAYAMI

3) 6633111221 นาย ธีรภัทร ฉัตรรักษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์

( IGN : TrApurHead#piero ) @Trp

4) 6633027221 นาย กิตติภูมิ กิตติภูมิวงศ์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์

( IGN : MiXx#KIT ) <@437930506852761602>

5) 6632059723 นาย ภีณกฤต คิดชนะ คณะ วิทยาศาสตร์

( IGN : cindy#3707 ) @an

ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล