Cover
Player Avatar Image

วาโรขาด1

โปรไฟล์ / ทีม
0
การแข่งขันที่เข้าร่วม
0
เงินรางวัลที่ได้รับ

เกี่ยวกับทีม

x.ชื่อ ( ตำแหน่ง ) (Username discord) (User id)


1.นทรัชชา ชิณศรี (ซัฟพอรต์) (Jasperrr#0175) (Keala)

2.พนธกร พฤกษา (เมจ)

3.วริทธิ์ วิเชียรฉาย (ออฟเลน)

4.โรจน์ศิรา มาลาคำ (ป่า)

5. ปิติกร กองทอง (แครี่)

(สำรอง) 6. ธิวร์ อิษฎาวงศ์


ประวัติการแข่งขัน

ไม่พบข้อมูล