Cover

Sci Tech X Nice Sport time | ฟุตซอล

จบการแข่งขัน

สถานะ

 • เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
 • เปิดรับสมัคร
 • ปิดรับสมัคร
 • กำลังแข่งขันอยู่
  12 มกราคม 2567
 • จบการแข่งขัน
  26 มกราคม 2567
ผู้จัด
Player Avatar Image
UTCC KorNor SCI-TECH
เกม
ฟุตซอล
รูปแบบ
Single Elimination
ทีมที่เข้าร่วม
3/4
ทีม
รางวัล
ไม่มี
ระยะเวลาแข่งขัน
เริ่ม
12 มกราคม 2567
สิ้นสุด
26 มกราคม 2567
Tournament Feature

รายละเอียดการแข่งขัน

รับสมัครเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เฉพาะในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


 1. เป็นการแข่งขันฟุตซอล 5 คน (ชาย)
 2. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
 • เพศชาย
 • ไม่จํากัดอายุ
 • เป็นนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • จํานวนนักกีฬาแต่ละทีม ส่งได้ไม่เกิน 7 คน และไม่ต่ํากว่า 5 คน
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬาได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักกีฬา

3. ลงะเบียน / สมัครการแข่งขันทุกทีมจะต้องระบุ ดังนี้

 • ชื่อทีม
 • ชื่อผู้เล่นในทีม
 • ชื่อหัวหน้าทีม
 • ใช้รายชื่อนักกีฬาในการลงทะเบียนครั้งแรกลงการแข่งขันเท่านั้น


 • คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้ดําเนินการแข่งขันให้เป็นไปตามระเบียบนี้ มีอํานาจในการพิจารณาการตัดสิทิ์ทีมที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสามารภเปลี่ยนแปลงรายกายและอื่นๆ ตามความเหมาะสมแลพจําเป็น คําตัดสินให้ถือเป็นที่สุด
 • การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 15 นาที พัก 10 นาที
 • ชนะได้เข้ารอบต่อไป แพ้ตกรอบ
 • การเสมอในเวลายิงลูกโทษตัดสิน
 • การเปลี่ยนตัว เปลี่ยนได้ไม่จํากัดจํานวณครั้ง
 • แต่ละทีมต้องมาถึงสนามก่อนแข่งขัน 15 นาที และต้องมีผู้เล่นในสนามไม่น้อยกว่า 4 คน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน หากเลยกําหนดเริ่มทําการแข่งขันไปแล้ว 15 นาที ให้ปรับทีมมาสายนั้นแพ้ในการแข่งขันนั้นทันที
  • ทีมใดมีเจตนาไม่ลงแข่งขัน หรือออกจากการแข่งขันขณะกําลังแข่งขัน
  • เล่นรุนแรงเกินเหตุหรือสมยอมให้แสดงความไม่เรียบร้อยในการแข่งขัน คณะกรรมการการแข่งขัน มีสิทธิพิจารณาระบุความผิดและลงโทษตามความเหมาะสม
  • ผู้เล่นต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ตามระเบียบ
  • นักกีฬาที่แข่งขันต้องยอมรับคําตัดสินของกรรมการและถือว่าการตัดสินนั้นสิ้นสุด
  • ผู้เล่นถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) 2 ครั้ง ติดต่อกัน หรือใบแดง 1 ใบ จะต้องถูกห้ามลงแข่งขันในครั้งต่อ ไป 1 นัด
  • กรณีเกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างนักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม หรือมีการแสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางผิดมารยาท นักกีฬานอกเหนือจากกรรมการในสนามลงโทษแล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีอํานาจพิจารณาลงโทษ อีกส่วนหนึ่ง

  ช่องทางติดตาม