E-Sport News cover

ข่าวสาร

รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับ e-Sports

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนด "14 ชนิดกีฬาอาชีพ " อีสปอร์ต " จัดว่าเป็นกีฬาอาชีพแล้ว!!!!

2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:47 น.
ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนด "14 ชนิดกีฬาอาชีพ " อีสปอร์ต " จัดว่าเป็นกีฬาอาชีพแล้ว!!!!

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่องกำหนด 14 ชนิดกีฬา เป็นกีฬาอาชีพ กอล์ฟ จักรยาน เจ็ตสกี ตะกร้อ เทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน โบว์ลิ่ง ฟุตบอล กีฬารถจักรยานยนต์ กีฬารถยนต์ วอลเลย์บอล สนุกเกอร์ อีสปอร์ต มีผลวันนี้

วันที่ 1 ก.พ.2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาอาชีพ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดว่า

สมควรปรับปรุงชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่นักกีฬาอาชีพ หรือบุคลากรกีฬาอาชีพ ในการได้รับการช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุกชนิดกีฬาตามที่กฎหมายกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2566 มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาอาชีพ พ.ศ.2566"
ข้อ 2 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก (1) ประกาศคณะกรรมการการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาเป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ.2561 (2) ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ข้อ 4 ให้ชนิดกีฬา ดังต่อไปนี้เป็นกีฬาอาชีพ
1.กีฬากอล์ฟ
2.กีฬาจักรยาน
3.กีฬาเจ็ตสกี
4.กีฬาตะกร้อ
5.กีฬาเทนนิส
6.กีฬาบาสเกตบอล
7.กีฬาแบดมินตัน
8.กีฬาโบว์ลิ่ง
9.กีฬาฟุตบอล
10.กีฬารถจักรยานยนต์
11.กีฬารถยนต์
12.กีฬาวอลเลย์บอล
13.กีฬาสนุกเกอร์
14.กีฬาอีสปอร์ต

ข้อ 5 ในกรณีที่สหพันธ์กีฬานานาชาติกำหนดประเภทกีฬาภายใต้ชนิดกีฬาตามข้อ 4 ข้างต้น ให้ถือว่าเป็นประเภทกีฬาภายใต้ของชนิดกีฬานั้นเป็นกีฬาอาชีพตามประกาศนี้ด้วย เช่น สหพันธ์กีฬาฟุตบอลนานาชาติ ประกาศให้ฟุตซอลเป็นประเภทหนึ่งภายใต้ชนิดกีฬาฟุตบอล เป็นต้น

ข้อ 6 ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพหรือประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพใดที่อ้างถึงกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ และกีฬาแข่งรถยนต์ ให้หมายความถึงกีฬารถจักรยานยนต์ และกีฬารถยนต์แล้วแต่กรณี ตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธ.ค.2566 สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการกีฬาอาชีพ